Krajeńskie Kolędowanie

Serdecznie zapraszamy do Złotowskiego Domu Kultury na koncert kolęd Zespołu Folklorystycznego „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. Podczas koncertu dowiemy się również, jak dawniej mieszkańcy Krajny obchodzili Święta Bożego Nrodzenia.

REGULAMIN KONCERTU

„Krajeńskie kolędowanie”

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie bezpłatnego Koncertu „Krajeńskie kolędowanie” w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Krajniacy” z Wielkiego Buczka zwanego dalej „Wydarzeniem”, odbywającego się w dniu 17.12.2021 r. w godzinach 17:00-19:00 w Złotowskim Domu Kultury, organizowanym przez Złotowski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Krajny „Tribus” zwanych dalej „Organizatorami”.

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dostępnego na stronie internetowej https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2021.348.0002311,rozporzadzenie-rady-ministrow-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii.html.

3. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem strony www.krajniacy.pl oraz przy wejściu do miejsca odbywania Wydarzenia.

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie Wydarzenia zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych Organizatorów.

5. Organizatorzy są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w pkt. 4.

6. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

7. Przewidziana liczba miejsc dla Wydarzenia wynosi 160  z tym, że wprowadza się limit dla osób niezaszczepionych przeciwko SARS-Cov-2 w wysokości 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, tj. 48 bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie. Dla osób zaszczepionych przeciw SARS-Cov-2 oraz ozdrowieńców limit nie obowiązuje. W celu weryfikacji osób zaszczepionych przed wejściem na Wydarzenie skanowane będą kody QR potwierdzające odbyte szczepienia. Osoba nie posiadająca przy sobie Certyfikatu szczepienia traktowana będzie jako niezaszczepiona i wliczana do limitu.

8. Na terenie Wydarzenia, w tym także podczas wchodzenia na teren koncertu, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Organizatorów, należy zachować dystans od innych osób oraz należy przez cały czas trwania Wydarzenia mieć założone maseczki zakrywające usta oraz nos.

9. Przed wejściem na teren Wydarzenia Uczestnicy zobowiązani są zdezynfekowania rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Organizatorów.

10. Organizatorzy mają prawo odmówić wstępu osobie, która nie przestrzega wyżej wymienionych zasad.

11. Organizator udostępnia Uczestnikom Wydarzenia miejsca siedzące, przy czym nie mogą bezpośrednio sąsiadować z sobą osoby wchodzące do limitu opisanego w punkcie 7. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Uczestnikami nie dotyczy: osób zaszczepionych; osoby, która uczestniczy w koncercie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia; osoby, który uczestniczy w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń.

13. Wejście na teren Wydarzenia możliwy jest w godzinach od 16.30 do 19.00.

14. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizatorzy upoważniają obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym uczestnikom imprezy dokładnej lokalizacji na terenie Wydarzenia, w taki sposób by innym uczestnikom nie utrudniać udziału w Wydarzeniu. Decyzje obsługi Wydarzenia w tym zakresie mają charakter wiążący dla Uczestników.

15. Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.

16. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających oraz stosowania się do restrykcji związanych z reżimem sanitarnym, w razie złamania tego punktu osoby zostaną poproszone o wyjście z miejsca Wydarzenia.

17. Organizatorzy zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby dokumentowania i archiwizowania Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

18. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

19. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać wyproszony z terenu Wydarzenia.

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych, decyzji lub wytycznych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid-19.

Komentarze

Dodaj komentarz

mood_bad
  • Jeszcze nie skomentowany.
  • chat
    Dodaj komentarz
    keyboard_arrow_up